در حال بارگزاری...

تحقیق

کارهای فارسی در حال انجام


"ارزیابی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر زندگی مردم در ایران با بررسی تفصیلی در مورد پناهندگان و مهاجران افغان"، همراه با گروه همکاران.


"ارزیابی اثرات درونزای هدفمند سازی یارانه‌ها بر توزیع درآمدها در ایران".


مشارکت اقتصادی زنان و باروری در ایران، (همراه با شهرزاد کاظمی و سید فرخ مصطفوی): چکیده


اثر جهانی شدن بر فقر، (همراه با نجمه کوچک پور و غلامعلی فرجادی): چکیده


 


پایان نامه ها"اثر ساختار حقوقی و مقررات زدایی بر جذب سرمایه گذاری خارجی: تحلیل داده تابلویی"، احسان مرادی.


"تخمین شاخص فقر چند بعدی برای ایران و مناطق آن"، علی مختاری.


"بررسی آثار پرداخت وجه نقد بر تغذیه و سهم هزینه مواد غذایی از هزینه های مصرفی خانوار"، میثم مظاهری.


"بررسی علل تحولات مشارکت زنان همراه با کاهش باروری در ایران"،  شهرزاد کاظمی.


"قیمت گذاری برق با استفاده از کشش های بلوکی"،  محمد مجیدی.


"اثر جهانی شدن بر فقر"، نجمه کوچک پور. 


انتشارات گذشته


"ارزيابي تغييرات توزيع درآمد در ايران در چارچوب يك الگوي شبيه سازي خرد"، همراه با ناصر خیابانی.


"تحلیل رفتار موانع غیرتعرفهای و محاسبه حمایت مؤثر بر اساس رویکرد داده - ستانده (مورد ایران)"، همراه با ناصر خیابانی.


گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1384 و 1383: شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی"، همراه با محمد کریمی و محمد طبیبیان"


"پیش بینی قيمت مسكن در ايران" (1384)،  همراه با ناصر خیابانی.


"پیش بینی تقاضای اینترنت در ايران"، (1384) همراه با مسعود نیلی و سایر همکاران.


 


 


گزارش های متفرقه


گزارش هایی از تحولات ابعاد مختلف فقر منطقه ای در ایران: همراه با گروه رفاه خانوار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی از سال 93


 حمل و نقل، مواد غذایی، سلامت، مسکن، آموزش


 

Notice: Undefined variable: tags in /home/uynfuhmr/domains/mazyaki.ir/application/modules/default/controllers/ArticleController.php on line 145